Skip to content

O zavodu

Javni zavod Šolski center Ptuj deluje na podlagi Zakona o zavodih in Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, štev. 12/96, 23/96 22/00), izvajanje dejavnosti pa opravlja skladno z Zakonom o Gimnazijah, Zakonom o poklicnem in strokovnem šolstvu, Zakonom o višjem šolstvu ter Ustanovitvenim sklepom Vlade R Slovenije JZ Šolski center Ptuj (8.7.2008, st. 01403-34/2008/4). Zakonske podlage natančneje opredeljujejo način in obliko financiranja iz proračuna R Slovenije, prispevkov dijakov in tržno dejavnost. Javni zavod ima sklenjeno pogodbo o financiranju dejavnost javne službe izobraževanja mladine in sklenjene pogodbe za izvajanje programov prekvalifikacij in dokvalifikacij brezposelnih oseb, izobraževanje odraslih in izvajanje programov dodatnega usposabljanja zaposlenih. JZ redno pridobiva dodatna sredstva iz naslova razpisanih projektov Evropskega socialnega sklada, CMEPIUSa, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ostalih ministrstev ter razpisov Komisije EU. 

Zavod sestavljajo avtonomne pedagoške enote, in sicer:

 • Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo,
 • Elektro in računalniška šola,
 • Strojna šola,
 • Višja strokovna šola,
 • Medpodjetniški izobraževalni center.

Skladno s sklepom o ustanovitvi je znotraj zavoda oblikovan tudi Medpodjetniški izobraževalni center. Medpodjetniški izobraževalni center opravlja naloge v zvezi s praktičnim usposabljanjem z delom dijakov in študentov višjih in visokih strokovnih šol, pripravo kandidatov za mojstrske, delovodske oziroma poslovodske izpite, pripravo za potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, za opravljanje praktičnega dela zaključnih izpitov in poklicne mature, usposabljanje zaradi potreb tehnoloških sprememb v delovnih procesih in za zviševanje konkurenčne sposobnosti z razvijanjem novih tehnologij, inovacij in raziskovanj ter opravlja druge storitve, dogovorjene med zavodom in partnerji oziroma drugimi naročniki.

Svet zavoda sestavlja 20 članov, predstavnikov ustanovitelja, lokalne skupnosti, gospodarstva, zaposlenih, strateškega sveta Višje strokovne šole, dijakov, študentov in staršev dijakov.  

Dolgoročni cilji zavoda

V programskih dokumentih zavoda smo dolgoročne cilje podredili ciljem, ki so zapisani v Regionalnem razvojnem programu. Primarna usmerjenost našega okolja je področje turizma, gostinstva, živilsko predelovalna industrija, storitvena dejavnost in bazična barvna metalurgija. Cilje RRP bomo uresničili z uresničitvijo posameznega cilja dolgoročnih ciljev zavoda, ki jih bomo dosegli:

 • z zagotovitvijo kvalitetnega, slovensko in evropsko primerljivega izobraževalnega procesa za mladino in odrasle,
 • s širitvijo ponudbe izobraževanja v druga okolja,
 • z vzpostavitvijo izobraževalnega regijskega središča ,
 • z ureditvijo šolskega posestva,
 • z uvedbo sistema notranje samoevalvacije in vpeljavo celostnega sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti,
 • s povečanjem ponudbe višješolskih programov na področjih ekonomije, tehnike in turizma,
 • z vzpostavitvijo močnega partnerskega sodelovanja z gospodarskimi subjekti okolja in oblikovanjem Strokovnih sosvetov za izvajanje nalog odprtega kurikuluma,
 • z nadaljnjim razvojem višjega strokovnega izobraževanja,
 • z nadaljevanjem  razvoja in uvajanja novih, posodobljenih izobraževalnih programov ,
 • s pridobitvijo programov, ki bodo v okolju omogočali pridobitev delovnega mesta,
 • s povečanjem avtonomije, odgovornosti in kakovosti vsakega posameznika na zavodu,
 • z ohranjanjem mednarodnega sodelovanja in izmenjave,
 • z vzpostavitvijo kakovostnega sistema pretoka informacij,
 • s povečanjem deleža izobraževanja odraslih,
 • z izkoriščanjem razvojne priložnosti socialnih in razvojnih skladov,
 • s konstruktivnim in aktivnim sodelovanjem v razvojnih nacionalnih projektih,
 • s stalno vključenostjo v izobraževalne trende EU.
Skip to content