Skip to content

Projekti

 • Projekt ERASMUS KA 1-Vet 23/18 srednje šolstvo,
  • Mobilnost dijakov in zaposlenih. Erasmus+ je program Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, športa in mladih. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti  izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še zlasti tistim iz okolja z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus) in prehoda na digitalno družbo ter aktivno participacijo oz. sodelovanje v demokratičnem življenju.
 • Projekt ERASMUS KA 1-HE-179/19 Višje šolstvo,
  • Mobilnost dijakov in zaposlenih na Višji strokovni šoli.
 • Projekt ERASMUS Internacionalizacija,
  • »Internacionalizacija je pot h kakovosti in ne cilj!« Cilj programa Erasmus+ je med drugim tudi krepitev internacionalizacije institucij, kar pomeni, da so zmožne mednarodnega sodelovanja in da v svoje redne dejavnosti vnašajo medkulturne elemente. Namen internacionalizacije je, da se imajo vsi učeči se priložnost srečati z medkulturnimi elementi v okviru izobraževanja, ne glede na to, ali sodelujejo v mednarodnem projektu ali ne, ali gredo na učno mobilnost v tujino ali ne.
 • Projekt Spirit,
  • DEJAVNOSTI S PODROČJA SPODBUJANJA USTVARJALNOSTI, INOVATIVNOSTI IN PODJETNOSTI V SODELOVANJU S SPIRIT SLOVENIJA. V okviru aktivnosti je vključenih najmanj 30 dijakov z namenom, da pridobijo kompetence timskega dela, izkustvenega učenja, ustvarjalnosti, inovativnost pri uporabi virov in javnem nastopanju.
 • Projekt Innovet,
  • Interegov projekt – 3 leta – usposabljanje s področja varjenja.
 • Projekt Atena,
  • Sodelovanje s Tehniškim šolskim centrom Maribor. Poučevanje odraslih na področju strojništva.
 • Projekt Učinkovita raba energije,
  • Projekt v sodelovanju z ZRS Bistra Ptuj.
 • Projekt Čisto v naravo,
  • Sodelovanje z LEA Ptuj. LAS Bogastvo podeželja:  ČISTO V NARAVO.
 • Projekt GO-CAR-GO;
  • ERASMUS KA 2 – mednarodno sodelovanje osnovnih šol. Krepitev tehnike – izdelava električnih avtomobilčkov.
 • Projekt Podnebni cilji;
  • Projekt CPI Uvajanje okolijskih vsebin v učne načrte.
 • Projekt Inovativna pedagogika.
  • Uporaba sodobnih metod in tehnologij poučevanja. Inovativni pouk je način poučevanja, pri katerem učitelj učence usmerja, da z raziskovanjem, ustvarjalnostjo in uporabo IKT pridejo do spoznanj o učni snovi in pri tem nadgrajujejo/izpopolnjujejo »svoj nabor« kompetenc.
Skip to content