Skip to content

Prehrana v ŠC Ptuj – Dijaška malica

Šolska malica

Šolska mailca

Šolski centre Ptuj že vrsto let zagotavlja zelo dobro organizirano toplo prehrano. Jedilnici na lokaciji Volkmerjeva (Petica) in Vičava sta sodobno in privlačno urejeni. Izbrani ponudnik šolske prehrane je SLOREST d. o. o., ki vsak dan pripravi štiri različne Menije, med katerimi je vsaj en vegetarijanski. Poleg tega nudijo pester izbor toplih in hladnih prigrizkov, različnih solat, sendvičev, … Poskrbljeno je tudi za dijake z različnimi dietami (dieta za sladkorne bolnike in za bolnike s celiakijo). 

Standardni izbor malic je objavljen na eAsistent-u.  

1. Prijava na šolsko malico

Na šolsko malico se lahko prijavite kadarkoli med šolskim letom. Izpolnjen in podpisan obrazec vloga_malica_2023-2024  ter izpolnjeno in podpisano pogodbo malica_2023_2024 oddate razredniku (ob koncu šolskega leta), v tajništvu šole ali pri odgovorni osebi za šolsko malico na Volkmerjevi (INFORMACIJE). Na osnovi prijave bo sklenjena pogodba.

PRIJAVA DIJAKA NA MALICO VELJA OD NASLEDNJEGA DNE PO PRIJAVI DO KONCA POUKA OZIROMA DO PISNE ODJAVE, PODANE S STRANI STARŠA ALI POOBLAŠČENEGA SKRBNIKA.  

Nova zakonodaja (iz leta 2012) je prinesla tudi spremembe pri odločanju o pravici do subvencionirane malice in o višini subvencije.

O pravici do subvencije za šolsko malico in višini subvencije odloča Center za socialno delo. Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, staršem ni potrebno vlagati vloge za subvencijo, temveč podatke pridobimo preko javnih evidenc.

Subvencija malice pripada dijakom, ki:

 • se redno izobražujejo in
 • so prijavljeni na malico

Višina subvencije je odvisna od povprečnega mesečnega dohodka družine na osebo, ugotovljenega v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji:

 • če je višina dohodka do 516,76 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini cene malice,
 • če je dohodek od 516,77 do 652,12 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 70% cene malice,
 • če je dohodek od 652,13 do 787,44 evrov, pripada dijaku subvencija malice v višini 40% cene malice.

V Zakonu o šolski prehrani so zapisane tudi dolžnosti staršev oz. dijakov, ki pristopijo s prijavo dijaka na šolsko prehrano:

 • dolžnost staršev, da pravočasno plačajo malico;
 • dolžnost staršev ali dijakov, da se pravočasno odjavijo od malice (gl. pravila šolske malice). Če malica ni bila odjavljena pravočasno, morajo starši plačati malico v višini polne malice (3,60€);
 • dolžnost staršev je, da v 30 dneh šoli sporočijo vsako spremembo podatkov, ki so jih navedli na prijavnici.

2. Cena malice

Cena malice je 3,60€.

 • Če ima dijak malico 100% subvencionirano po odločbi Centra za socialno delo, malice naročnik ne plača. 
 • Če ima dijak malico 70% subvencionirano po odločbi Centra za socialno delo, malico plača naročnik 0,73€. (subvencija znaša 1,91€) 
 • Če ima dijak malico 40% subvencionirano po odločbi Centra za socialno delo, malico plača naročnik 1,45€. (subvencija znaša 1,09€)

Pri tem morajo dijaki spoštovati pravila šolske prehrane (delno povzeto spodaj).

3. Izvleček iz pravil šolske prehrane

Ob začetku šolanja dijak kupi Dijaško izkaznico, ki jo uporablja do konca šolanja. Če jo dijak med tem časom izgubi, mora naročiti novo oziroma za potrebe malice lahko proti plačilu kavcije 5€ pridobi evidenčni ključek. 

Dijak z dijaško izkaznico ali z evidenčnim ključem dostopa do programa za evidentiranje prevzema malic na delilni liniji, kjer prevzame malico.  

Dijak je z oddajo prijavnice avtomatsko naročen na Meni 1. Do 8.00 ure tri dni prej lahko dijak spremeni meni za naslednje dni preko eAsistenta-a. Dijak malico lahko izbere tudi za več dni vnaprej.  

Odjava malice 

Odjava malice za določen dan ali določeno obdobje poteka preko eAsistenta-a ali na telefonsko številko 031-237-872

Malico je potrebno odjaviti en dan prej do 11.00 ure. To je pravočasna odjava. Primer:

 • Malico želite odjaviti za sredo, zato morate odjavo poslati v sredo do 8.00. ure. Odjava malice po 8.00 uri dopoldan pomeni zamujeno odjavo. Tako malico se plača po 3,60€.

Malico plača naročnik po ceni 3,60 €, če dijak ali naročnik malice ne odjavi in je ne prevzame. 

Malice ne plača naročnik v primeru, če dijak ali naročnik malico odjavi PRAVOČASNO. 

ODJAVA malice do konca šolskega leta 

Starši lahko dijaka odjavijo od malice do konca šolskega leta. Odjava je lahko le pisna, dostavljena osebno ali po pošti na naslov Šolski center Ptuj, Volkmerjeva cesta 19, Ptuj oziroma na elektronski naslov malica@scptuj.si. Pri odjavi malice zadostuje kratko besedilo, iz katerega je razviden datum odjave. Za vse odjave velja, da jih morate poslati ali oddati v tajništvu do 10. ure zjutraj. Odjava malice velja naslednji delovni dan. Starši pošljejo odjavo malice tudi za polnoletne dijake, saj so starši te dijake prijavili na malico.

4. Ostalo

Pogosta vprašanja

Kako se prijavim na malico?
S prijavnico, ki jo dobiš na tej spletni strani. Prijavnico najprej shraniš na računalnik, jo natisneš in izpolniš. Izpolnjeno in podpisano oddaš v tajništvu šole, zavoda ali pri receptorki v času uradnih ur.  

Izgubil/-a ali poškodoval/-a sem dijaško izkaznico? Kako dobim novo?
Zahtevek za dijaško izkaznico podaš v svetovalno službo ali na informacijah v avli ŠC ter plačaš strošek za izdelavo dijaške izkaznice.  

Izgubil/-a sem ključ za malico. Kje dobim novega? Ali se mi denar na ključu za malico prenese na novega?
Ključ za malico dobiš pri receptorki v času uradnih ur. Zanj je potrebno plačati kavcijo 5€, ki jo dobiš vrnjeno ob vrnitvi ključka, ki ti je bil izdan.

Ali še obstaja subvencionirana malica?
Da, obstaja, vendar o subvenciji odloča Center za socialno delo. Za vse informacije se zato obrni na Center za socialno delo.  

– Starši so zaprosili za subvencionirano prehrano, vendar odločbe še nismo dobili. Ali lahko imam subvencionirano malico med tem časom?
Ne. Med tem časom plačuješ malico po polni ceni. Ko boste dobili odločbo za subvencionirano malico, bo subvencija upoštevana od datuma veljavnosti in naredil se bo poračun.    

Konec januarja sem dobil/-a odločbo o subvencionirani malici. Ali je ta odločba dovolj, da imam subvencionirano malico?
Samo odločba o subvencionirani malici je premalo, da boš prejel/-a malico. Potrebno je izpolniti PRIJAVNICO ZA MALICO (gl. zgoraj), saj tako določa zakon o šolski prehrani. Šele ko oddaš prijavnico za malico, boš lahko prejel/-a subvencionirano malico.   

Danes nisem bil/-a v šoli, ker sem zbolel/-a. Malice nisem uspel/-a pravočasno odjaviti. Ali moram malico plačati?
Da, malico za 1. dan odsotnosti se plača, kot da bi v šoli bil/-a. Za naslednje dni pa jo prosim odjavi preko spleta na naslovu eAsistent-a. 

Ali malice ob koncu dneva ostajajo? Kaj naredite s temi malicami?
Ob koncu dneva (pred 13. uro) brezplačno delijo vsem, ki si jo želijo. Gre za manjše število malic. 

Jutri imamo zdravniški pregled. Ali me bo šola odjavila od malice?
Šola malic v tem primeru ne bo odjavila, saj so zdravniški pregledi ob različnih urah. Odjaviti se moraš sam/-a. 

Kdaj me šola odjavi od malice?
Šola dijake odjavi od malice, kadar so na športnem dnevu, tekmovanjih iz znanja, športnih tekmovanjih, kulturnih dogodkih, strokovnih ekskurzijah in mednarodnih izmenjavah. Kljub vsemu pa je dobro, da se od malice odjaviš tudi sam/-a.  

Vsa vprašanja o šolski prehrani lahko pošljete na elektronski naslov malica@scptuj.si.

Skip to content