Skip to content

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:
Šolski center Ptuj
Volkmerjeva cesta 19
2250 Ptuj
Sedež:
Volkmerjeva cesta 19, 2250 Ptuj
Ustanoviteljica:
Republika Slovenija
Direktor:
mag. Oton Mlakar, univ. dipl. inž. el.
Ravnateljica Šole za ekonomijo, turizem in kmetijstvo:
Mag. Darja Harb, univ. dipl. eko.
Ravnatelj Elektro in računalniške šole:
Rajko Fajt, univ. dipl. inž.
Ravnateljica Strojne šole:
Anja Jesenek Grašič, prof. fiz. in mat.
Ravnatelj Višje strokovne šole:
Robert Harb, univ. dipl. inž.
Odgovorna uradna oseba:
mag. Oton Mlakar, univ. dipl. inž. el.
Datum prve objave kataloga:
December 2008
Datum zadnje spremembe:
17. 02. 2021

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa:

Delovno področje je določeno v Aktu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ptuj, ki opravlja javno službo na naslednjih področjih:

 • nižje in srednje poklicno izobraževanje,
 • srednje strokovno in tehniško izobraževanje,
 • srednje splošno izobraževanje in višje strokovno izobraževanje,
 • Druge dejavnosti, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, oziroma jih lahko opravlja, se opravljajo z namenom racionalne rabe znanja in premoženja, ki ga zavod uporablja, v obsegu, dovoljenim z zakonom.

Organigram organa:

2.b Seznam notranjih organizacijskih enot:

Zavod skladno s Pogodbo o ustanovitvi sestavljajo enote:
 • Šola za ekonomijo, turizem in kmetijstvo
 • Elektro in računalniška šola
 • Strojna šola
 • Višja strokovna šola in
 • Medpodjetniški izobraževalni center

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojne za posredovanje informacij

Kontaktna uradna oseba:
 • mag. Oton Mlakar, univ. dipl. inž. el.
 • Tel: 02 7871 700
 • Fax: 02 7871 711
 • Naslov: Volkmerjeva cesta 19, Ptuj
 • E-mail: oton.mlakar@scptuj.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti z delovnega področja organa ter predlogov predpisov

Zakonodaja na področju šolstva in športa je objavljena na:

Opomba: Pri dostopu do predpisov na spletnih mestih, ki jih objavljajo državni organi RS gre za informacijo o elektronskem dostopu do spletnih mest in ne odškodninsko ali kako drugače  ne jamčimo za vsebino objavljenih besedil.

Predpisi lokalnih skupnosti:
/
Predpisi EU:
/

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Letni delovni načrt ŠC Ptuj
 • Letno poročilo ŠC Ptuj
 • Finančni načrt ŠC Ptuj

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ:
Zavod vodi postopke skladno s splošnim upravnim postopkom.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc:
 • Seznam  vpisanih dijakov, vajencev, študentov
 • Seznam vpisanih slušateljev izobraževanja odraslih
 • Kadrovska evidenca
 • Evidenca javnih naročil

2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij:
 • Hišni red in šolska pravila
 • Vpis v izobraževanje odraslih
 • Svetovalna služba o vpisnih postopkih
Druge informacije javnega značaja so dostopne na spletni strani Šolskega centra Ptuj.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Informacije javnega značaja opredeljuje Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ- UPB; Uradni list RS 51/2006), ki v 4. členu določa, da je informacija javnega značaja tista, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelala sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne prosilcem, razen tistih informacij, za katere organ na podlagi 6. člena ZDIJZ zavrne dostop.

Dostop do informacij javnega značaja se izvaja po postopku, ki ga določajo predpisi:

 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ -UPB Uradni list RS 51/2006)
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005, 119/07)

Katalog je dostopen na spletnem naslovu MJU  

Dostop do informacij javnega značaja je zagotovljen preko svetovnega spleta.

Zahteva za vpogled v zahtevano informacijo se lahko posreduje ustno v času uradnih, to je vsak delavnik od 8.00 do 14.00 ali pisno na naslov navedenem v 1. točki kataloga.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami je zagotovljen skladno s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

Prosilcu  se posredovanje informacij javnega značaja zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS 76/2005 in 119/07)

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov:
 • vpisni pogoji

5. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
spletna stran: www.datainfo.si
e-pošta: dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0)30 708 959

Ostalo: 

6. Varovanje osebnih podatkov

Na področju delovne zakonodaje je direktor sprejel:

Izvajanje ZSPJS:

Skip to content