Skip to content

Pravilniki

Šolski center Ptuj je javni zavod, ki zagotavlja poslovanje in delovanje skladno z zakoni na področju javnih zavodov, vzgojno izobraževalno delo pa izvaja skladno z zakonodajo in predpisi na področju vzgoje in izobraževanja.

V primeru, da področna zakonodaja ne regulira določenega področja, zavod uporablja splošno veljavne zakone in predpise.

Skladno s sprejetimi zakoni pa direktor zavoda na osnovi pooblastila sklepa Vlade R Slovenije o ustanovitvi JZ Šolski center Ptuj sprejema interne pravilnike na področju:

  • vzgoje in izobraževanja,
  • delovnega prava,
  • varstva pri delu,
  • požarne varnosti,
  • varovanja osebnih podatkov,
  • inančnega in materialnega poslovanja,
  • oddaji naročil malih vrednosti.

Na spodaj navedeni spletni strani je možno spremljati predpise, ki jih sprejema minister za šolstvo in šport.

http://www.mss.gov.si/si/delovna_podrocja/srednjesolsko_izobrazevanje/solski_koledar_za_srednje_sole/

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200743&stevilka=2411

Skip to content